Privacy verklaring

Privacy verklaring

Van ondernemer Coen Honig, eenmanszaak, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27343797 , als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG – EU / PbEU 2016 L 119)

Coen Honig is  gevestigd te Den Haag en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:hypnoseinderesidentie(at)google.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coen Honig verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van zijn diensten en u voor dat doel deze gegevens heeft verstrekt.

Hieronder vind u de persoonsgegevens die wij beheren en verwerken:

 

  • Aanhef (geslacht
  • Voornaam (en/of voorletters) en achternaam
  • Stemsoort (indien van toepassing)
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Tevens wordt voor de clienten van de healing- en hypnose praktijk een clientendossier bij gehouden.

Coen Honig heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens voor de goede begeleiding van de zanglessen (zie www.coenhonig.nl) zowel als de healing- en hypnose sessies.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet het oogmerk persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers (www.coenhonig.nl en www.hypnoseinderesidentie.nl)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coen Honig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van betalingen van zanglessen, hypnose sessies, reconnective healing sessies alsmede daarmee samenhangende activiteiten zoals leerlingenconcerten en workshops.
  • u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor mijn dienstverlening aan u;
  • Het bijhouden van een clientendossier bij hypnose en healing sessies om de voortgang en continuiteit van de therapie te kunnen waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Coen Honig neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke (rechts)gevolgen voor u kunnen hebben. Het betreft hier automatische door computerprogramma’s of –systemen gegenereerde besluiten; zonder dat daar een bevoegde persoon of functionaris namens Coen Honig handelend optreedt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coen Honig beheert en bewaart uw persoonsgegevens als oud leerling of client niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor u de gegevens op verzoek hebt verstrekt. Daarbij geldt voor de hypnose en healing sessies dat Coen Honig de wettelijke bewaartermijnen daarvoor in acht neemt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coen Honig verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden na toestemming van betrokken personen en als duidelijk is waarom deze verstrekt moeten worden aan de persoon van wie de gegevens worden verstrekt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coen Honig gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens hebt u het recht om de toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het verdere beheer en verwerking van uw persoonsgegevens door Coen Honig 
U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens; dit houdt in dat u kunt verzoeken en bijgevolg met uw toestemming, de gegevens waarover Coen Honig  rechtmatig beschikt naar u of een door u aangegeven en geïdentificeerde organisatie of instelling te verzenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via hypnoseinderesidentie@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vraag ik  u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij adviseren u in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) ‘zwart’ te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het is verboden om een kopie van een identiteitsbewijs te versturen zonder dat die onderdelen onleesbaar zijn gemaakt. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Met het verzoek om uw clientendossier te wissen vervalt elk recht op het indienen van klachten omdat ik dan niet meer beschik over de documenten om uw klacht te behandelen of mijn handelswijze bij de geschillencommissie toe te lichten.

Opgestuurde of gemailde ID-bewijzen worden door ons na controle direct vernietigd c.q. uit het de e-mailbericht verwijderd. ID-bewijzen worden niet opgeslagen of verwerkt. Als u bezwaar hebt tegen het opsturen of mailen van uw ID-bewijs, kunt u in plaats daarvan ook via hypnoseinderesidentie(at)gmail.com  een afspraak maken, waarbij inzage in uw ID-bewijs volstaat.

Coen Honig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Coen Honig  neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Clientengegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die met dat doel wordt gebruikt. Deze server wordt door een HKZ gecertificeerd bedrijf geexploiteerd en bewaakt. Als u de indruk hebt dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik e.d., neemt u dan contact op via hypnoseinderesidentie(at)gmail.com

Den Haag, mei 2018, update 29-11-2020

Coen Honig

 

 

Meer weten?

Wil je meer toelichting over de werking van hypnose? Of heb je vragen over de bijhorende tarieven? Dan kun je ook contact opnemen met mij via mail, whatsapp of Facebook. Zie mijn contactgegevens