Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Coen Honig Hypnose, Healing en Onderwijs Versie 26-1-202018

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Coen Honig , opererend onder de handelsna(a)m(en) Coen Honig of Hypnose in de Residentie, onder welke namen de therapeut/coach/healer diensten en workshops op het gebied van coaching, training, ademwerk, zanglessen, hypnotherapie- en healing , evenementen en aanverwante werkzaamheden aanbiedt, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, ademwerk, zanglessen, hypnotherapie- en healing , of evenementen en aanverwante werkzaamheden. Ook te noemen “cliënt” of “deelnemer”.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met, de opdracht. E.e.a. in de ruimste zin des woords.

Aanmelden/Inschrijven: Onder Aanmelden wordt verstaan; het door een natuurlijke- of rechtspersoon kenbaar maken van interesse in het afnemen van een of meerdere diensten bij Opdrachtnemer.

Onder Inschrijven wordt verstaan; het door Opdrachtgever kenbaar maken dat een of meerdere diensten definitief door Opdrachtgever worden afgenomen bij de Opdrachtnemer.

Therapeut/Coach/Trainer/Docent: De natuurlijke- of rechtspersoon die op verzoek van Opdrachtnemer de door Opdrachtgever verstrekte opdracht uitvoert.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.

 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten waarbij door Opdrachtnemer, in het kader van zijn beroep, diensten worden aangeboden en/of geleverd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Eventuele Inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 1. De uitvoering van de overeenkomst

De Opdrachtnemer spant zich ervoor in om de door Opdrachtgever afgenomen dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Opdrachtnemer kan en mag worden verwacht.

Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering van de afgenomen diensten door de Opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals o.a. het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

De opdrachtnemer is lid van de Geschillencommissie GAT. Geschillen waar opdrachtgever en opdrachtnemer niet in harmonie uit komen en die te maken hebben met consulten hypnose of healing kunnen aan GAT worden voorgelegd.

 1. Afspraken voor consulten. Individuele coachings en sessies.

Opdrachtgever kan zowel telefonisch, schriftelijk als per E-mail een afspraak maken voor een consult./ coaching/ sessie

Bij het maken van een afspraak voor een consult, verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de voor Opdrachtnemer benodigde informatie, zoals: naam, adres, telefoonnummer en E- mailadres van Opdrachtgever, danwel de benodigde informatie over de perso(o)n(en) voor wie de afspraak wordt gemaakt. Een en ander dient in het intakeformulier te worden aangegeven.

Opdrachtgever ontvangt van Opdrachtnemer per E-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak. Opdrachtnemer verstrekt daarnaast, indien van toepassing, aan Opdrachtgever nadere informatie welke voor Opdrachtgever van belang is voor de uitvoering van de gegeven opdracht.

Bij het niet, onvolledig, onjuist of niet tijdig verstrekken van informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, komt de gemaakte afspraak direct te vervallen. Eventueel reeds door Opdrachtnemer gemaakte (on)kosten, dient Opdrachtgever direct te voldoen aan Opdrachtnemer.

 1. Aanmelden en/of inschrijven vooor evenementen, cursussen, workshops of reizen

Bij aanmelding voor een dienst (opleiding, cursus, workshop, training, reis of evenement), dient door elke deelnemer afzonderlijk een duidelijk, volledig ingevuld en ondertekend intakeformulier te worden aangeleverd, Vanwege de AVG privacy wetgeving neemt client dit intake formulier ingevuld mee naar de afspraak voor het eerste consult.

In geval van evenementen geldt: Na aanmelding, plaatst Opdrachtnemer de aanmelder op een bij de betreffende dienst horende aanmeldlijst, welke digitaal wordt bijgehouden. Bij voldoende aanmeldingen stuurt Opdrachtnemer aan alle aanmelders een inschrijfformulier met daarbij de benodigde informatie (o.a. startdatum, plaats, kosten, etc) over de betreffende dienst. Indien aanmelder besluit zich definitief in te schrijven voor een opleiding, cursus, training, workshop, reis of evenement, dient een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier te worden aangeleverd. Dit kan per E-mail. Ook dient de bijdrage, zoals vermeld bij de betreffende dienst, te worden overgemaakt op de bankrekening van C.J. Honig

Na ontvangst van een door de deelnemer ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (of het elektronisch inschrijfformulier) EN bijschrijving, op de bankrekening van C.J. Honig , van de verschuldigde bijdrage, wordt de deelnemer op de deelnemerslijst geplaatst en is hij/zij verzekerd van een deelnemersplaats.

Door inzending van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de “Algemene Voorwaarden” en is de deelnemer gehouden aan betaling van bij de betreffende dienst(en) genoemde investeringsbedrag(en).

LET OP!

Plaatsing op deelnemerslijst(en) geschiedt op volgorde van datum bijschrijving van het investeringsbedrag op de bankrekening van C.J. Honig .

 1. Betalingen door opdrachtgever

Betalingen voor consulten dienen  na afloop daarvan , contant of per giro (IBAN) in te worden voldaan. Hiervoor wordt een factuur verzonden. Voor bedrijven geldt: betaling dient steeds vooraf te geschieden,.

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald .

Opdrachtnemer biedt voor opleidingen mogelijk de mogelijkheid tot gespreide betaling aan. De informatie over de betalingsregeling wordt na inschrijving aan Opdrachtgever verstrekt.

 1. Voorbehoud bij vaststelling tarieven en/of investeringsbedragen

Opdrachtnemer biedt diensten (consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen en evenementen) aan voor particulieren en bedrijven. Diensten kunnen zowel individueel als door groepen worden afgenomen.

Voor individuele diensten gelden andere tarieven  dan voor groepen. Voor bedrijven gelden andere tarieven  dan voor particulieren.

Alle tarieven en/of investeringsbedragen worden vastgesteld op basis van aantal cliënten of deelnemers en overige, relevante, gegevens die op het moment van het samenstellen van het consult c.q. programma beschikbaar en/of bekend zijn bij Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tarieven en/of investeringsbedragen aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen. Eventuele wijzigingen zullen steeds terstond, per e-mail, aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt..

 1. Annulering van een dienst door de opdrachtgever

Indien Opdrachtgever (cliënt, c.q. deelnemer) zijn/haar afspraak, inschrijving c.q. deelname wenst te annuleren, dient dit schriftelijk (per brief of per E-mail) te geschieden of telefonisch.

 

 1. Bij annulering van afspraken voor consulten geldt:

Opdrachtgever kan zijn/haar afspraak voor een individueel consult of individuele afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur tevoren.

Opdrachtnemer berekent de volledige kosten indien de afspraak niet wordt nagekomen en niet binnen 24 uur van te voren wordt geannuleerd door Opdrachtgever. De kosten voor annulering worden kwijtgescholden bij overmacht.

 • –  Overmacht: in geval van overmacht zoals ziekte of ernstige persoonlijke omstandigheden worden voor individuele afspraken geen kosten in rekening gebracht.
 • Onder overmacht valt niet:
  • –  het niet kunnen vinden van oppas voor personen waar opdrachtgever verantwoordelijk voor is
  • –  ziekte die het uitvoeren van de dienst niet in de weg staat (zoals bijvoorbeeld een reeds gegipste gebroken pols  in geval van een consult.)
  • –  Werkzaamheden van opdrachtgever
 1. Bij annulering van deelname aan cursus, training, workshop, of opleiding geldt:

Opdrachtgever kan zijn/haar deelname annuleren tot 30 dagen voor de startdatum van de cursus, training, workshop of opleiding zonder annuleringskosten.

De termijnen hiervoor worden per cursus vastgesteld.

Er vindt alleen restitutie plaats indien de annulering binnen deze termijn is gedaan.

 1. Annulering danwel verzetten van diensten door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een dienst (consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen of evenementen) te annuleren danwel te verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht.

Opdrachtnemer zal in geval van annulering danwel verzetten van een dienst, de Opdrachtgever terstond per E-mail in kennis stellen.

Eventuele bedragen die Opdrachtgever nog verschuldigd is, worden bij annulering als vervallen beschouwd. Door Opdrachtgever reeds gedane betalingen worden bij annulering binnen een termijn van 14 dagen gerestitueerd.

Bij verzetten van de betreffende dienst, blijft Opdrachtgever gehouden aan betaling van het (resterend) verschuldigde tarief en/of investeringsbedrag tenzij de nieuwe datum onoverkomelijke problemen oplevert.

Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten.

Bij een door de opdrachtnemer niet nagekomen afspraak voor een consult wordt dit consult kostenloos opnieuw aangeboden.

 1. Verstek/”no-show” door Opdrachtgever

Indien de Opdrachtgever (cliënt en/of deelnemer) verstek laat gaan (vergeten o.i.d) bij een afspraak voor een consult of bij aanvang danwel het vervolgen van een cursus, workshop, opleiding, training, reis of evenement, zal geen restitutie plaatsvinden! Opdrachtgever blijft gehouden aan zijn/haar betalingsverplichtingen aan Opdrachtnemer.

Indien Opdrachtnemer, door het verstek van Opdrachtgever, extra kosten moet maken, is Opdrachtgever  gehouden aan betaling van deze extra kosten aan Opdrachtnemer.

 1. Aansprakelijkheid

Deelname aan consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, of evenementen, georganiseerd door Opdrachtnemer, geschiedt volledig voor eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, ongevallen of andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen.

Opdrachtgever is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen, van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer/deelname veroorzaakt, tijdens deelname aan betreffende consult, cursus, workshop, opleiding, training, reis of evenement. Opdrachtgever dient zich minimaal te hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.

 1. Persoonlijke ontwikkeling door deelname

Door het deelnemen aan een consult, cursus, workshop, opleiding, training, of evenement, kan de nodige transformatie en groei bij de deelnemer plaatsvinden.

Opdrachtnemer kan voor eventuele gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen of evenementen, nooit aansprakelijk worden gesteld.

 1. Klachtenprocedure

Indien Opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 (een) maand na het ontstaan van de klacht, te melden bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan een klacht of opmerking schriftelijk melden.

Stuur een brief met de klacht of opmerking naar Hypnose in de Residentie, Joseph Ledelstraat 114, 2518 KM Den Haag.

Opdrachtnemer is aangesloten bij de geschillencommissie Geschillen Alternatieve Therapeuten (GAT)

18: Wijzigingen/Overige

Opdrachtnemer heeft het recht voor of tijdens consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, of evenementen, de behandeling, het programma, de data, tijden en/of locatie(s) te wijzigen indien de omstandig- heden dit vereisen.

In gevallen waar deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, beslist de Opdrachtnemer.

 

Meer weten?

Wil je meer toelichting over de werking van hypnose? Of heb je vragen over de bijhorende tarieven? Dan kun je ook contact opnemen met mij via mail, whatsapp of Facebook. Zie mijn contactgegevens