Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN     

BIJ

BEHANDELOVEREENKOMST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coen Honig, Hypnose therapeut

Joseph Ledelstraat 114,

2518KM  Den Haag

NBVH 2021007

KvK27343797

 

 

Algemene voorwaarden behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen Coen Honig, hypnose therapeut en de cliënt / de cliënten

 

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt in het clientendossier vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
 3. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de   verhouding therapeut – cliënt.
 4.   De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 5. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  1.  Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
  3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  5. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 

6. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

7. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent binnen 14 dagen na de sessie af als er een factuur is verstuurd, tenzij anders afgesproken.

8. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

9. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur /een werkdag van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening

wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, tenzij bij overmacht zoals plotselinge ziekte of een ongeval. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

10. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 20 cent per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

11. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

12. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

 

13. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH . De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich

met klachten waar therapeut en client onderling geen overeenkomst over kunnen bereiken, bij deze beroepsvereniging melden (info@nbvh.nl) De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De therapeut is onderhevig aan tuchtrecht.

Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu

 

14, Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastheer, (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

15. Coen Honig, hypnosetherapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

16. Coen Honig, hypnosetherapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren in de wijk, of het betreden van het pand aan de    Joseph Ledelstraat 114 noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk,  de lift of door  het gebruik maken van het toilet.

 

16-03-2022

Meer weten?

Wil je meer toelichting over hypnosetherapie? Dan kun je ook contact opnemen met mij via mail, whatsapp of Facebook. Zie mijn contactgegevens